STATUT Stowarzyszenia
„START PRO-MAIND”

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
  • a) przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych oraz hazardu, a także przeciwdziałanie skutkom ich używania, w tym niepełnosprawności,
  • b) profilaktyka zjawiska uzależnienia określonego w punkcie 1,
  • c) pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i ubogim,
  • d) rehabilitacja osób uzależnionych i ich rodzin,
  • e) readaptacja do trzeźwego życia,
  • f) psychoterapia,
  • g) aktywizacja społeczna i zawodowa,
  • h) propagowanie zdrowego stylu życia.
 2. Do zadań Stowarzyszenia m.in. należy:
  • a) kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez m.in. informowanie społeczeństwa o charakterze zjawiska uzależnień oraz o możliwościach przeciwdziałania tym uzależnieniom, profilaktyce i redukcji szkód związanych z używaniem narkotyków, alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz hazardu.
 3. Stowarzyszenie swe cele realizuje przede wszystkim poprzez:
  • a) organizowanie zbiórek funduszy przeznaczonych na realizację celów statutowych,
  • b) pozyskanie sponsorów poprzez organizowanie spotkań i akcji informacyjnych,
  • c) wydawanie broszur informacyjnych, a także zamieszczanie informacji w prasie i Internecie na temat działalności Stowarzyszenia,
  • d) organizację i finansowanie wycieczek,
  • e) fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych,
  • f) rozwijanie współpracy z organizacjami i instytucjami krajowymi, międzynarodowymi i zagranicznymi, w szczególności działającymi w Krajach Unii Europejskiej, w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych oraz hazardu i przeciwdziałanie skutkom ich używania, w tym niepełnosprawności,
  • g) rozwijanie współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych oraz hazardu i przeciwdziałanie skutkom ich używania, w tym niepełnosprawności,
  • h) występowanie do organizacji społecznych, instytucji państwowych, rządowych i samorządowych o pomoc w realizowaniu potrzeb życiowych i zdrowotnych osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem oraz osób po przebytej rehabilitacji i resocjalizacji,
  • i) inicjowanie uchwalania aktów prawnych i opiniowania ich projektów zmierzających do ograniczenia uzależnienia od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych oraz hazardu i przeciwdziałanie skutkom ich używania, w tym niepełnosprawności,
  • j) ułatwianie osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem oraz ich otoczeniu dostępu i korzystania z odpowiedniej pomocy,
  • k) inicjowanie społecznych ruchów dzieci, młodzieży, rodziców i innych osób dorosłych zainteresowanych realizacją celów programowych Stowarzyszenia,
  • l) organizowanie imprez turystycznych celem kształtowania zdrowych postaw i stylu życia.
 4. Stowarzyszenie może prowadzić szkolenia, przedmiotem których będą problemy związane z uzależnieniami od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych oraz hazardu i przeciwdziałanie skutkom ich używania, w tym niepełnosprawności, kształtować zdrowego stylu życia oraz uczestniczyć w prowadzonych programach certyfikacji w ramach szkoleń zalecanych przez stosowne krajowe organizacje i instytucje.

© Copyright 2015 Ośrodek Leczenia Uzależnień "Pro-Maind"